БОНД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Тодорхой хэмжээний мөнгийг тодорхой хугацаанд тодорхой хүүтэйгээр зээлсэн болохыг гэрчилсэн үнэт цаас нэг ёсны өрийн бичиг.


2. Зээл олгогчид ()