САВСГАР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Салбайж сагсайсан байдал. навсгар савсгар (Энэ тэндээс унжиж санжсанаас зохисгүйдэж салбайсан).