БАГАВТАРХАН

Нэлээд багавтар, жижигхэн, бага шиг - Танайх чинь хоёр тал хашаатай, багавтархан боловч хэдэн жилийн гар даахаар дэлгэрэнгүй... Т.Баасансүрэн. Бутач., багавтархан хот (бага шиг хот), багавтархан тосгон (харьцангуй жижигхэн тосгон).

багавтархан хот бага шиг хот
багавтархан тосгон харьцангуй жижигхэн тосгон