БАГАДАЛТ

Багадах үйлийн үр дүнг заасан нэр: цус багадалт (цусны нэгж эзлэхүүн дэх улаан эсийн тоо цөөрч, дэлгэрэнгүй...