УЛАЙТАХ I

Төмөр зэрэг галд халж улаан болох.

Ижил үг:

УЛАЙТАХ II