УЛАЙШРАХ

1. Улайх шинжтэй болох;


2. [шилжсэн] Зорилгодоо хүрэхээр хэт мэрийх, шамдах, зүтгэх, чармайх, юманд хэт анхаарал хандуулах: ажилдаа улайшрах (ажилдаа хэт их дэлгэрэнгүй...
ажилдаа улайшрах ажилдаа хэт их анхаарал хандуулах