УЛАМЖЛАГЧ

1. Нэг талын санааг нөгөөд дамжуулан мэдүүлэгч;


2. Дээдсийн үлдээсэн өвийг залгамжлан авч үе улируулан үлдээгч хүн.