УЛАМЛУУЛАХ

1. Уламжлуулан дамжуулуулах;


2. Санаа сэдэл өгөх.