УЛАНГИР

Нүдний салст бүрхэвч үрэвсэх өвчин: улангир нүд (үрэвсэж өвдсөн улаан нүд).