УЛАНГИРТАХ

Улангир өвчин тохиолдох, улингар өвчнөөр өвдөх.