УЛАН :

улан улан хийх (галын дөл унтрах дөхөн сүүмэлзэн муухан гэрэл гарч үзэгдэх).