УЛАМЖЛАХ

1. Юмыг залгамжлан авах, залгамжлах: үе улиран уламжлах (үеэс үед дамжуулан авах зүйл), дэлгэрэнгүй...


2. Цааш дамжуулах, дуулгах, дээш нь дамжуулах, дуулгах - Жамухын эдгээр үгийг Хасар, Бэлгүдэй хоёроос Тэмүжин сонсоод Тоорил ханд уламжлав. дэлгэрэнгүй...
3. Ямар нэг нөхцөл байдлаас үүдэх: байгалийн аюулаас уламжлан (байгалийн аюулаас үүдэн), үүнээс уламжлан (үүнээс дэлгэрэнгүй...
үе улиран уламжлах үеэс үед дамжуулан авах зүйл
эцгийн ажлыг уламжлан авах эцгийн ажлыг өвлөн авах, залгамжлан хийх
уламжлан асуух дамжуулан асуух
уламжлан хэлүүлэх дамжуулан хэлүүлэх
бичгээр уламжлах бичгээр мэдүүлэх
зарлиг уламжлах а. Зарлиг дуулгах, б. Зарлигийг дамжуулах
санал уламжлах саналаа дээд газарт мэдүүлэх
сумын захиргаагаар уламжлан явуулах сумын захиргаанд дуулган, захиргаа цааш нь мэдэгдэх
байгалийн аюулаас уламжлан байгалийн аюулаас үүдэн
үүнээс уламжлан үүнээс үүдэн