УЛАМЖЛУУЛАХ

1. Залгамжлуулан өгөх, дамжуулах;


2. Цааш дуулгах, дамжуулуулах - Мэйрэнгийн зангитай хэлэлцэх чухал үг бий гэж надаар уламжлуулсан хэмээв. дэлгэрэнгүй...