УЛАМЛАЛ I

Уламлах үйлийн нэр: уламлал сайтай (нягт сайн уламласан).

Ижил үг:

УЛАМЛАЛ II: