УЛАМ

1. Үйл явдлын ахих, нэмэгдэх эсвэл дордох байдал: улам дордох (байн байсаар муудах), улам дэлгэрэнгүй... (түүнээс ч илүү), улам боловсронгуй болгох (илүү боловсронгуй болгох), улам илүү (бүр илүү), улам их (бүр их), улам ихсэх (байн байсаар нэмэгдэх), улам нэмэгдэх (байгаагаасаа илүү олон болох), улам сайн (түүнээс сайн, нэн сайн) - Шарх улам өвчин орж даарч, дагжихыг өгүүлэх юун. Б.Чойдон. Галбын говьд., улам илүү (бүр илүү), улам улам [хоршоо] (а. Улам бүр, илүү - Зэвсэг уулзуулан тэмцэж Томногийн цэргийг дарагтун, улам улам тулан чадахгүй ухран үүсгэв. В.Инжаннаши. Хөх судар; б. Цаашид - Улам улмаар хүч хүрэлцэхгүй бүхийд гурван этгээдээс хамтаар буу дуурсан, хэнгэрэг дэлдэж гурван анги их цэрэг бүгсэн газраас цугаар гарч ирэв. В.Инжаннаши. Хөх судар);


2. Юмны нөхцөл шалтгааны холбоосыг заана - Анх гэминд хорссон гашуун зовлонгийн улмаас ардын ном нийтэлж байжээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран.

улам дордох байн байсаар муудах
улам бүр түүнээс ч илүү
улам боловсронгуй болгох илүү боловсронгуй болгох
улам илүү бүр илүү
улам их бүр их
улам ихсэх байн байсаар нэмэгдэх
улам нэмэгдэх байгаагаасаа илүү олон болох
улам сайн түүнээс сайн, нэн сайн
улам илүү бүр илүү
улам улам а. Улам бүр, илүү - Зэвсэг уулзуулан тэмцэж Томногийн цэргийг дарагтун, улам улам тулан чадахгүй ухран үүсгэв. В.Инжаннаши. Хөх судар б. Цаашид - Улам улмаар хүч хүрэлцэхгүй бүхийд гурван этгээдээс хамтаар буу дуурсан, хэнгэрэг дэлдэж гурван анги их цэрэг бүгсэн газраас цугаар гарч ирэв. В.Инжаннаши. Хөх судар