УЛАЙТГУУЛАХ

1. Өндөр халуунд төмөрлөг зүйлийг халаалган улаан болгуулах;


2. Индүү зэргийн хэт халаалгаж улаан болгох.