ач тач

хүч тэнцүү, хэн хэнийгээ дийлэхээр биш, ана мана