АЧААЛАЛ

1. Ачаалах үйлийн нэр;


2. Зохих хүч чадлын хэм хэмжээнд тохирох ажил үүрэг, хувь: ачаалал ихдэх (хийвэл зохих ажил оногдсон хэм хэмжээнээсээ хэтрэх), дэлгэрэнгүй...
ачаалал ихдэх хийвэл зохих ажил оногдсон хэм хэмжээнээсээ хэтрэх
биеийн ачаалал биед оногдсон ажлын хэр хэмжээ
цахилгааны ачаалал цахилгаан гүйдлийн оногдсон хувь
ажлын ачаалал

хийх ажлын хэмжээ