АЧГҮЙ II

Ач, зээ байхгүй: үр ачгүй (ач зээгүй, үр хүүхэдгүй).

Ижил үг:

АЧГҮЙ I