АЧИД
/ хуучирсан /

Ихсийн дагалт хиа, сул албанд зарагдах хүмүүс.