АЧААДАХ

Ачаа нь хүнддэн дааж ядах: хөсөг ачаадах (ачаа ихдэх).