ач үр

а. [өхөөрдсөн] Хүүгийн хүү; б. Хүүхдийн хүүхдүүд; в. [шилжсэн] Ажлын үр дүн