ач гуч

а. Хүүгийн хүүхэд болон тэдний үр хүүхэд; б. Үр удам, залгамж үе