ач холбогдол

тухайн үйлийн сайн үр дүн, үр ашиг, сайн тал