танхайн хэрэг
олон нийтийн газар юм уу хүний хувийн эзэмшилд ёс бус аашлан балмад зан гаргасан хэрэг