ТАНХАЙТУУЛАХ

Танхай балмад авирлуулах, танхай зан авир гаргуулах.