ТАНХАЙХ

Ажил хийхгүй танхайрах, дэмий хэвтэх: танхайн хэвтэх (ажил төрөл байхгүй, хий дэмий хэвтэх).