ТАНХАЙРАХ

1. Танхай болох, танхай явах;


2. Танхайтах.