ТАНИУЛГА

Таниулах үйлийн нэр; учир сэлтийг мэдүүлэх ажиллагаа - Тэд мал нийгэмчлэх тухай таниулга хийж яваа юм байна. дэлгэрэнгүй...

таниулга хийх тухайн юмны учир зүйг бусдад таниулж мэдүүлэх ажил хийх
таниулгын ажил таниулах, ойлгуулах ажил
ухуулга таниулга ямар нэгэн зүйлийн талаар бусдад сэнхрүүлэн ойлгуулах ажил
яриа таниулга тухайн зүйлийн талаар ярьж ойлгуулах ажил