таниулга хийх
тухайн юмны учир зүйг бусдад таниулж мэдүүлэх ажил хийх