ТАНИХГҮЙРХЭХ

1. Танихгүй байдал гаргах;


2. Танихгүй хүнээс дөлж гэрэвших, цэрвэх.