ТАНСАГДАХ

Хэтэрхий тансаг байх, хэт тансаг байж амьдралд ташуурах.