ТАНТАН

Нус цэр, хог, хаягдал хийх сав: хогийн тантан (хогийн сав).