ТАНТГАНАХ

Махлаг, бүдүүн хүн, амьтан тантга тантга хөдлөх, явах.