ТАНХАГ

1. Тан агуулах хуниастай хүүдий, манхаг: тангийн танхаг (тан хийх уут); танхгаа дэлгэрэнгүй... (хамаг идэш уушаа барах);


2. Замбайн гурил хийх савхи, илгээр хийсэн уут: гурилын танхаг (гурилын уут), *танхаг чирэх (гуйлга гуйн явах).

тангийн танхаг тан хийх уут
танхгаа гөвөх хамаг идэш уушаа барах
гурилын танхаг гурилын уут
танхаг чирэх гуйлга гуйн явах