ТАНСАГЛАХ II

Хүүхэд хэтэрхий эрхэлж, идэх уухаараа нэн хангалуун байх.

Ижил үг:

ТАНСАГЛАХ I