ТАВ V

Яр шархны шүүрэл дээрээсээ хатаж үүссэн хатуу товх; хааж.

Ижил үг:

ТАВ I

ТАВ II

ТАВ III

ТАВ IV

ТАВ VI