ТАВ III

Бах, дур: тав нь ханах (а. Сэтгэл санаад ихэд нийцэх; б. Бусдын алдаа санаанд нь нийцэх), бах дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (сэтгэл ханамж).

тав нь ханах а. Сэтгэл санаад ихэд нийцэх; б. Бусдын алдаа санаанд нь нийцэх
бах тав сэтгэл ханамж
Ижил үг:

ТАВ I

ТАВ II

ТАВ IV

ТАВ V

ТАВ VI