ТАВ VI

яв тав (овоо, зэгсэн, яг таг), яв тав нийцэх (сэтгэлд бодсон зүйл бодит байдал хоёр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАВ I

ТАВ II

ТАВ III

ТАВ IV

ТАВ V