ТАВАГЛАХ II

1. Тэмээ малыг хөлөөс нь бэхлэн уяж аргамжих: ботго таваглах (ботгыг хөлөөс нь уяж аргамжих);


2. Тавхайтсан тэмээний тавхайг шир зэргээр уллах: ат таваглах (атны тавхайг ширээр уллах);
3. [шилжсэн] Ажил хэрэгт буурь суурьтай хандах.

ботго таваглах ботгыг хөлөөс нь уяж аргамжих
ат таваглах атны тавхайг ширээр уллах