СЭЛГЭЭ

1. Ээлж, халаа: халаа сэлгээ [хоршоо] (а. Харуул манаа ээлж хүлээлцэх нь; б. Байгууллага, албан дэлгэрэнгүй...


2. Сольж хэрэглэх юм - Жороо хулдаа сэлгээ болгож, жилдээ нэг уная уу?Цог” сэтгүүл.

халаа сэлгээ

а. Харуул манаа ээлж хүлээлцэх нь; б. Байгууллага, албан газрын зохион байгуулалтын өөрчлөлт