халаа сэлгээ

а. Харуул манаа ээлж хүлээлцэх нь; б. Байгууллага, албан газрын зохион байгуулалтын өөрчлөлт