СЭЛДРҮҮЛЭХ

1. Хүнийг ядрааж сульдаах;


2. Сэлдрэн явуулах.