СЭЛДЭР

Уг үүссэн газраас хүрч ирсэн уур ба судал, газрын оньс.