СЭЛТЛЭХ

Элтлэх, эмтлэх - Цайны булангаас сэлтэлж авав. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй... хэлтлэх сэлтлэх [хоршоо] (хэлт сэлт цохих), элтлэх сэлтлэх [хоршоо] (эмтлэх), эмтлэх сэлтлэх [хоршоо] (эмт цохих, сэлт цохих).

хэлтлэх сэлтлэх хэлт сэлт цохих
элтлэх сэлтлэх эмтлэх
эмтлэх сэлтлэх эмт цохих, сэлт цохих