СЭЛҮҮ

1. Ажил явдал болох юмгүй, зав чөлөө ихтэй: сэлүү цаг (чөлөө завтай цаг);


2. Үймээнгүй, нам жим: сэлүү газар (хөл хөдөлгөөн багатай газар), сэлүү суух (а. Хүн, амьтан үймэхгүй, нам жим дэлгэрэнгүй...
3. Зайтай, хоосон: сэлүү гэр (зай ихтэй гэр).

сэлүү цаг чөлөө завтай цаг
сэлүү газар хөл хөдөлгөөн багатай газар
сэлүү суух а. Хүн, амьтан үймэхгүй, нам жим орчинд байх; б. Ажил төрөл хөөцөлдөх юмгүй, чөлөөтэй байх
сэлүү гэр зай ихтэй гэр