СЭЛҮҮЛЭХ II

Солиулах: морь сэлүүлэх (унаагаа юүлүүлэх), нутаг сэлүүлэх (нутаг солиулах).

морь сэлүүлэх унаагаа юүлүүлэх
нутаг сэлүүлэх нутаг солиулах
Ижил үг:

СЭЛҮҮЛЭХ I