СЭЛҮҮРДЭХ

Сэлүүрээр хөдөлгөх, явуулах: сэлүүрдэн явах (сэлүүр хэрэглэн явах), завиа сэлүүрдэх дэлгэрэнгүй...

сэлүүрдэн явах сэлүүр хэрэглэн явах
завиа сэлүүрдэх завиа сэлүүрээр хөдөлгөх