СЭЛТЭР :

сэлтэр салтар (яаруу, сандруу, санд мэнд).