СЭЛТЭРХИЙ

1. Сэлтэрч салбарсан байдал;


2. Сэлтэрсэн ором.